เอกสารประกอบการสอน

Week 2 การลากเส้นมือเปล่า หลักการเขียนแบบมาตรฐาน, การเขียนตัวอักษร
  
Week 3 การเขียนภาพสามมิติ (Isometric , Oblique)

Week 4 การเขียนวงรีในภาพสามมิติ

Week 5 หลักการเขียนภาพฉายออร์โทกราฟฟิกแบบมุมที่ 1,3

Week 6 หลักการเขียนภาพสามมิติจากภาพฉายออร์โทกราฟฟิกแบบมุมที่ 1,3

Ċ
Jantima Bouphan,
Jan 9, 2015, 7:28 PM
Ċ
Jantima Bouphan,
Jan 9, 2015, 7:28 PM
Ċ
Jantima Bouphan,
Jan 9, 2015, 7:28 PM
Ċ
Jantima Bouphan,
Jan 9, 2015, 7:28 PM
Ċ
Jantima Bouphan,
Jan 9, 2015, 7:28 PM
Ċ
Jantima Bouphan,
Jan 9, 2015, 7:28 PM
ć
Week 1.ppt
(640k)
Jantima Bouphan,
Aug 21, 2016, 8:37 AM
Comments